Klauzula obowiązku informacyjnego
Centrum Medycznym Iwona Zys Sp.k.
z bazą noclegową

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO informujemy, że:

 • Administratorem Twoich danych jest Centrum Medyczne Iwona Zys Sp.k. z siedzibą w Rakoniewicach przy ul. Ogrodowa 11a (62-067);
 • Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym możesz skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@cmrakoniewice.pl
 • Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora na podstawie przepisów prawa w celu:
  – zawierania i wykonania umowy w tym zapewnienie poprawnej jakości usług (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”;
  – wykonania ciążących na naszej firmie obowiązków prawnych np. prowadzenie dokumentacji medycznej, wystawienie i przechowywanie faktur (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c oraz art.9 ust.2 lit. h RODO oraz oraz przepisy Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654), Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 Nr. 52 poz. 417), a także Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2015 poz. 2069)- „obowiązek prawny”;
  – dochodzenie roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) -„prawnie uzasadniony interes”
  – utrzymywania korespondencji mailowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „ prawnie uzasadniony interes”;
  – zapewnienie bezpieczeństwa, porządku publicznego na terenie obiektów Centrum Medycznego Iwona Zys Sp.k. oraz ochrony osób i mienia przebywających w budynkach i na jego terenie wokół obiektów poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)- )-„prawnie uzasadniony interes”
  – utrzymanie kontaktu z klientami i potencjalnymi klientami na portalu społecznościowym (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)- „ prawnie uzasadniony interes”;
 • Odbiorcami Twoich danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w szczególności na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, oraz podmioty, z którymi administrator zawrze umowy powierzenia;
 • Twoje dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie a w szczególności zgodnie z art. 2, 5, 10, 20, 30, 27, 27 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 nr 52 poz. 417);
 • Posiadasz prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania. Masz również prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody (nie wpłynie to na legalność przetwarzania danych, którego dokonano przed cofnięciem zgody).
 • Masz również prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
 • Podanie danych osobowych do powyższego celu jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Nie podanie danych może skutkować uniemożliwieniem administratorowi prowadzenia dokumentacji związanej z udzielaniem świadczeń, co może doprowadzić do nieudzielenia świadczenia zdrowotnego.
 • Administrator danych nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.
 • Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są w ściśle ograniczonym minimalnym zakresie niezbędnym do realizowania ww. celów.
 • Dane osobowe objęte dokumentacją medyczną, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, będą przetwarzane przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu. Jeżeli dane były przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postepowaniach windykacyjnych) dane przetwarzane będą w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów Kodeksu Cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzane będą przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.
 • Administrator dołożył staranności, aby zagwarantować przetwarzanym danym odpowiedni poziom zabezpieczeń organizacyjnych i technicznych wymaganych przepisami RODO.