Klauzula obowiązku informacyjnego
MONITORING WIZYJNY
w Centrum Medycznym Iwona Zys Sp.k.
z bazą noclegową

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), zwanego dalej RODO informujemy, że:

  • Administratorem Twoich danych jest Centrum Medyczne Iwona Zys Sp.k. z siedzibą w Rakoniewicach przy ul. Ogrodowa 11a (62-067);
  • We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@cmrakoniewice.pl;
  • Twoje dane wizyjne gromadzone i przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa, porządku publicznego na terenie obiektów Centrum Medycznego Iwona Zys Sp.k. oraz ochrony osób i mienia przebywających w budynkach i na jego terenie wokół obiektów.
  • Twoje dane wizyjne przetwarzane są przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f.
  • Gromadzone dane wizyjne są przetwarzane tylko w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Administrator nie udostępnia danych z monitoringu wizyjnego innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie prawa. Z uwagi jednak na konieczność wypełnienia celu przetwarzania, może udostępniać dane podmiotom, z którymi ma zawarte odrębne umowy na świadczenie usług, w tym podmiotom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne i informatyczne, podmiotom świadczącym usługi ochrony osób i mienia, podmiotom kontrolującym lub innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
  • Administrator nie przekazuje danych wizyjnych poza granicę Polski ani do organizacji międzynarodowych.
  • Twoje dane wizyjne rejestrowane przez monitoring są przechowywane nie dłużej niż 45 dni. Po tym okresie są usuwane poprzez ich nadpisywanie nowym zapisem wizyjnym.
  • Posiadasz prawo dostępu do swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo wniesienia sprzeciwu, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych do innego administratora. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na postawie zgody masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Twoje dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  • W związku z przetwarzaniem danych osobowych w formie monitoringu wizyjnego przez Administratora przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz , iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.